Політика конфіденційності | Политика конфиденциальности

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТАМ TAPFLO УКРАЇНА

Згідно ст. 13 п. 1 і пар. 2 Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року («Загальні положення про захист даних»). Повідомляємо, що:

1) Ми є адміністратором Ваших особистих даних як наших клієнтів. Наші дані: ТОВ «ТАПФЛО» із зареєстрованим офісом в місті Києві, вул. Пимоненка, будинок. 5, ІПН 326712526593, ЄДРПОУ 32671251.

2) Ми обробляємо тільки ті дані, які Ви надали, давши добровільну згоду на співробітництво з нами. Зокрема, ми можемо обробляти такі персональні дані: ім'я, прізвище, контактний номер телефону, адресу електронної пошти Ваших представників, представників або власників бізнесу (якщо особисті дані є частиною назви компанії), а також ІПН або код ЄДРПОУ по відношенню до представників Компанії.

3) Ми не обробляємо так звані «конфіденційні дані».

4) Особисті дані будуть оброблені:

  • для виконання наданих нами послуг - відповідно до Ваших інструкцій або домовленостей;
  • з метою маркетингу наших власних послуг.

5) Одержувачами Ваших даних можуть бути підприємства, які співпрацюють з нами при виконанні замовлень (наприклад, кур'єрські компанії, транспортні компанії, субпідрядники, поштові відділення). Оскільки ми є частиною міжнародної групи компаній Tapflo, в рамках якої ми використовуємо програмне забезпечення для управління компанією, то Ваші дані будуть передані материнській компанії - Tapflo Production LTD, головний офіс якої знаходиться у Великій Британії, - підставою для передачі даних групі Tapflo Group є відповідні угоди.

6) Підставою для обробки є укладена угода, добровільна згода та законні юридичні інтереси адміністратора щодо маркетингу наших власних послуг і обробки даних.

7) Надані Вами персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для виконання угоди, і весь час, поки Ви не дасте вказівки на їх видалення. Нам потрібна інформація про історію Ваших замовлень і специфіку обладнання, що постачається, щоб надати Вам післягарантійне обслуговування, а також модернізацію та ремонт обладнання протягом усього життєвого циклу, що може бути неможливо або дуже складно, якщо Ви знищите ці дані.

8) Ви маєте право на доступ до своїх особистих даних, виправляти їх, обмежувати доступ до них, видаляти, а також передавати дані, не погоджуватись і в будь-який час скасовувати свою згоду без шкоди для законності обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її скасування. Скасування згоди на обробку даних протягом терміну дії угоди може завадити адміністратору виконати деякі права, що випливають зі змісту укладеної угоди. Таке розпорядження також не буде ефективним щодо даних, необхідних для виконання угоди або даних, які адміністратор зобов'язаний обробляти згідно з чинними правилами.

Ви маєте право подати скаргу Президенту Управління із захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що обробка наданих Вами персональних даних порушує положення Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року ( «Загальні положення про захист даних»).

Надання Ваших персональних даних є умовою для укладення угоди; ні адміністратор, ні будь-яка довірена організація не повинні копіювати дані в рамках положення «Загальні положення про захист даних» і не повинні приймати автоматичні рішення з обробки даних.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ТАПФЛО УКРАИНА

Согласно ст. 13 п. 1 и пар. 2 Общего Регламента по Защите Данных (GDPR) от 27 апреля 2016 года, cообщаем, что:

1) Мы храним и обрабатываем ваши персональные данные в качестве наших клиентов. Наши данные: ООО «Тапфло», 08341, ул. Садовая, 2, с. Петропавловское, Бориспольский р-н, Киевская обл.

2) Мы обрабатываем только те данные, которые вы предоставили добровольно при сотрудничестве с нами. В частности, мы можем обрабатывать следующие персональные данные: имя, фамилию, контактный номер телефона, адрес электронной почты ваших представителей, представителей или владельцев бизнеса (если личные данные являются частью названия компании, например ИП), а также номер ИНН или ОГРН Компании.

3) Мы не обрабатываем так называемые «конфиденциальные данные».

4) Персональные данные будут обрабатываться:

  • для выполнения предоставляемых нами услуг - в соответствии с вашими инструкциями или требованиями контракта;
  • в целях продвижения наших собственных товаров и услуг и для связи с вами;

5) Получателями ваших данных могут быть компании, сотрудничающие с нами при выполнении заказов (например, курьерские компании, транспортные компании, субподрядчики, почтовые отделения). Поскольку мы являемся частью международной группы Tapflo, в рамках которой для управления мы используем общее программное обеспечение, ваши данные будут переданы материнской компании - Tapflo International Limited с ее зарегистрированным офисом в Великобритании - основанием для передачи данных в группе Tapflo являются соответствующие соглашения;

6) Основанием для обработки является заключенное соглашение, добровольное согласие и юридически законный интерес в отношении продвижения наших собственных товаров и услуг и обработки данных внутри основной группы;

7) Предоставляемые вами персональные данные будут храниться в течение периода, необходимого для выполнения соглашения, до того момента, пока вы не направите инструкцию по их удалению. Нам нужна информация об истории ваших заказов и специфике поставляемого оборудования, чтобы предоставлять вам послегарантийное обслуживание, а также модернизацию и ремонт оборудования на протяжении всего жизненного цикла, что может быть невозможно или затруднено, если вы удалите эти данные;

8) Вы имеете право на доступ к своим личным данным с правом исправлять, ограничивать, удалять, передавать, отзывать свое согласие в любое время, без ущерба для законности обработки, которая была сделана на основе согласия до его отзыва. Снятие согласия на обработку данных в течение срока действия соглашения может помешать выполнить некоторые полномочия, вытекающие из содержания заключенного соглашения. Такая инструкция также не будет эффективной с точки зрения данных, необходимых для выполнения соглашения или данных, которые мы обязаны обрабатывать в соответствии с применимыми правилами;

вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по Защите Персональных Данных, если считаете, что обработка предоставленных вами персональных данных нарушает положения Общего Регламента по Защите Данных от 27 апреля 2016 года (GDPR);

предоставление вами персональных данных является условием для заключения соглашения; ни администратор, ни какая-либо организация, имеющая доступ к вашим персональным данным, не должны использовать данные для профайлинга и обработки искусственным интеллектом.

О Tapflo:  Tapflo Group является независимой семейной компанией, европейским производителем и мировым поставщиком пневмоприводных мембранных насосов, центробежных насосов и другого промышленного оборудования. Представительства компании Tapflo успешно работают в более чем 30 странах мира, а дистрибьюторы нашей продукции - в более чем 45 странах мира.

Zapytanie ofertowe